سبد خرید

ویلیام گلدمن

When I was your age, television was called books
 William Goldman

وقتی هم سن تو بودم نلویزیون را کتاب صدا می زدند

در حال بارگذاری ...