سبد خرید

ویلیام پورکی

You’ve gotta dance like there’s nobody watching, love like you’ll never be hurt, sing like there’s nobody listening, and live like it’s heaven on earth

شما باید یاد بگیرید برقصید انگار که هیچ تماشاچی وجود ندارد. عاشق شوید انگارکه هرگز ضربه نخواهید خورد آوازبخوانید انگار که هیچ شنونده ای وجود ندارد. زندگی کنید انگار که بهشت روی زمین است.

William W. Purkey

 

 

در حال بارگذاری ...