سبد خرید

مایا آنجلو

I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel
من یاد گرفته ام که مردم چیزی که گفتی را فراموش می کنند، عملی که انجام دادی را فراموش می کنند، ولی مردم هرگز احساسی که بهشان دادی
را فراموش نخواهند کرد.

 

 

 

در حال بارگذاری ...