سبد خرید

مارکوس تولیوس سیسِرو

A room without books is like a body without a soul

اتاق بدون کتاب مانند بدن بدون روح است.

 

در حال بارگذاری ...