سبد خرید

خلیل جبران

Trees are poems the earth writes upon the sky, We fell them down and turn them into paper
That we may record our emptiness

درختان شعرهایی هستند که زمین بر روی آسمان می نویسد ، ما آنها را قطع می‌کنیم و به کاغذ تبدیل می کنیم ،
که تهی بودنمان را ثبت کنیم.

Kahlil Gibran

 

 

در حال بارگذاری ...