سبد خرید

خلیل جبران

Your living is determined not so much by what life brings to you as by the attitude you bring to life; not so much by what happens to you as by the way your mind looks at what happens.
زندگی شما با توجه به آنچه که زندگی برای شما به ارمغان می آورد تعیین نمی‌شود بلکه با نگرشی که شما برای زندگی می آورید تعیین می‌شود، نه با توجه به آنچه برای شما اتفاق می افتد ، بلکه با نگاه ذهن شما به آنچه اتفاق می افتد.

 

 

در حال بارگذاری ...