سبد خرید

برنه براون

You either walk inside your story and own it or you stand outside your story and hustle for your worthiness

Brené Brown

شما یا در درون داستان خود قدم می گذارید و صاحب آن هستید یا در خارج از داستان خود می ایستید و آنچه که شایستگیش را دارید پیش می برید.

 

 

 

در حال بارگذاری ...