سبد خرید

اسماعیل خویی

چه چشم هایی دارد!

ستارگان کدامین شب شکفته ی شاد

در آن دو برکه ی خاموش ته نشین شده اند؟

کدام ساحل آغوش

قرار بخشد شب ها به موج سینه ی او؟

دل هوایی من

در این سپیده ی لبخند

چگونه خواهد دانست

که باد شرطه کجا می برد سفینه ی او؟

 

 

در حال بارگذاری ...