سبد خرید

آنتوان دوسنت اگزوپری

ll y aura toujours une autre occasion

Un autre ami, Un autre amour, Une force nouvelle. Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ

Saint-Exupéry

همیشه یک فرصت دیگر،یک دوست دیگر،یک عشق دیگر،یک نیروی جدید وجود دارد.
برای هر پایانی ،یک آغاز نو وجود دارد.

 

 

 

در حال بارگذاری ...