سبد خرید

آلبر کامو

شما هرگز خوشحال نخواهید شد اگر همواره به جستجو برای آنچه از شادی تشکیل شده است باشید. اگر به دنبال معنای زندگی هستید، هرگز زندگی نخواهید کرد.  

در حال بارگذاری ...