سبد خرید

رومن رولان

Hurt me with the Truth, but Never comfort me with a Lie مرا با حقیقت بیازار ؛ اما هر گز با دروغ آرامم نکن  

آلبر کامو

شما هرگز خوشحال نخواهید شد اگر همواره به جستجو برای آنچه از شادی تشکیل شده است باشید. اگر به دنبال معنای زندگی هستید، هرگز زندگی نخواهید کرد.  

در حال بارگذاری ...