سبد خرید

اروین د. یالوم

کسی که از خویش تبعیت نکند دیگری بر او فرمان خواهد راند. سهل تر و بسیار سهل تر است که از دیگری اطاعت کنی تا خود راهبر خویش باشی.

در حال بارگذاری ...